Att plastpartiklar kan orsaka stor skada på marina organismer är känt. De äts av misstag av olika djur, och orsakar på så sätt störningar i den marina födoväven. Men plasterna kan även påverka omgivningen på ett annat sätt – genom att sprida olika sjukdomsalstrande bakterier och virus i haven.

Ytan på en plastpartikel lämpar sig väl för bakterier att tillväxa på. Sjukdomsalstrande bakterier koloniserar plastpartiklarna, och kan på så sätt spridas till nya områden. Bakterierna runt plastpartikeln bildar en så kallad biofilm, där bakterierna till och med kan förändras. Forskarna har exempelvis sett att antibiotikaresistenta bakterier har utvecklats i den tunna biofilmen runt plastpartiklarna.

Den studie som hittills gjorts är relativt begränsad, och visar i första hand på förekomsten av de sjukdomsalstrande bakterierna. För att få reda på hur allmänt fenomeetn är och vilken betydelse denna spridning av bakterier kan få krävs mer omfattande studier.