Hotade arter

Liv har funnits på jorden under tre och en halv miljarder år. Under hela denna tid har förändringar i artsammansättningen skett. Arter har utrotats till följd av naturligt betingade förändringar i klimat och livsbetingelser, och nya, bättre anpassade arter har utvecklats ur tidigare former.

Under jordens geologiska historia har utrotningsvågor när flera arter försvunnit under förhållandevis kort tid (mätt i en biologisk tidsskala) inträffat vid upprepade tillfällen.
Den våg av utrotning av arter som förekommit under det senaste seklet skiljer sig dock från de föregående främst genom att antalet försvunna arter per tidsenhet nu är högre än någonsin tidigare under det biologiska livets historia.