De marina ekosystemen är finstämda och komplicerade, och består av många olika organismer som på olika sätt är beroende av varandra för sin överlevnad och tillväxt. När arters utbredning förändras kan det därför få dramatiska konsekvenser. Var olika arter finns beror på en mängd olika faktorer, där temperatur, syreförhållanden och födotillgång tillhör de viktigaste. Den uppvärmning och de förändrade syreförhållandena i haven som följer i klimatförändringarnas spår kan därför påverka arternas utbredning, och därigenom de marina ekosystemen, på ett dramatiskt sätt.

Snabb förändring i haven
En grupp amerikanska forskare har studerat hur marina arters utbredning påverkas av det förändrade klimatet, och funnit många exempel på förändringar som sker mycket snabbt. De jämför liknande fenomen på land, och visar att förändringarna i haven går ännu snabbare än på land. Marina arter är känsligare för klimatförändringar jämfört med landlevande djur, men har också en större förmåga att kolonisera nya områden. Arter flyttar till nya områden, och försvinner från andra områden. Ekosystemen förändras.

I klimatförändringarnas spår
Det är många faktorer som påverkar när en art minskar eller expanderar sin utbredning. Många gånger kan förändringarna i arters utbredning till synes bero på småskaliga förändringar i miljön, när den bakomliggande förklaringen i själva verket kan vara storskaliga klimatförändringar.

Små förändringar - stora konsekvenser
Vilka konsekvenser det blir för ekosystemet av arters förändrade utbredning är ofta komplicerade och svåra att mäta. I haven har många djur stor förmåga att röra på sig över stora områden, och kan på så sätt söka upp nya men kanske suboptimala områden för att undvika stress. De kan också i olika grad acklimatisera sig till nya förhållanden. Skillnaderna mellan arter i hur de hanterar en försämrad livsmiljö gör att det lätt uppstår en ”missmatch” i det marina ekosystemet, och små förändringar kan få stora konsekvenser.