Fartyget Finnbirch är det femte av 30 miljöfarliga vrak, som Havs- och vattenmyndigheten ska tömma på olja. Vraket ligger öster om Öland och vintern 2018 upptäckte man att det läcker olja. Då fartyget fortfarande innehåller stora mängder olja, upp till 85 tusen liter, anses det utgör en akut miljöfara. I närheten av vraket finns dessutom flera känsliga naturområden. Vraket ska också rensas från så kallade spökgarn, alltså förlorade fiskeredskap som fastnat i vraket och fortsätter att fånga fisk som aldrig tas tillvara. Havs- och vattenmyndigheten uppskattar att saneringen kommer att kosta 11,5 miljoner kronor.

Det finns cirka 17 000 fartygsvrak längs Sveriges kuster, 300 av dem har klassats som miljöfarliga av Sjöfartsverket i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten, Kustbevakningen, Statens maritima museer och Chalmers.

Återkommande små oljeutsläpp har en negativ påverkan på miljön. Det är den mest toxiska delen i olja, Polycykliska Aromatiska Kolväten (PAHer) som har störst negativ effekt. De kan bland annat orsaka nedsatt reproduktion, tillväxt, genetisk påverkan, cancer och försämrad motståndskraft mot annan miljöpåverkan. Över lång tid kan de små upprepade utsläppen medföra lika stora eller större effekter på vattenmiljön än ett stort oljespill.