I Östersjön, Kattegatt, Skagerrak, Nordsjön och Engelska kanalen, som utgör så kallade svavelkontrollområden, tillåts sedan 2015 maximalt 0,1 viktprocent svavel i fartygsbränsle. Övriga EU följer det regelverk som beslutats av FN:s sjöfartsorgan IMO, som har en gräns på 3,5 procent svavel. År 2020 sänks den tillåtna nivån till 0,5 procent för hela världen. Men reglerna för att minska utsläppen till luft riskerar faktiskt medföra att havsmiljön blir sämre.

Förorenat tvättvatten släpps ut
Syftet med begränsningarna är att få rederierna att övergå till bränslen med lågt svavelinnehåll. Men verkligheten visar på en annan utveckling. Ett kryphål i reglerna har gjort att fartygen kan fortsätta att använda det högsvavliga, billigare bränslet genom att installera så kallade skrubbrar ombord.

Skrubbrarna tvättar ut föroreningarna ur utsläppen. Det finns system för att hålla kvar det förorenade tvättvattnet ombord, men det vanligaste är ”open loop”, där tvättvattnet släpps direkt ut i havet. Utsläppen bidrar till att havsmiljön försuras, och är dessutom kraftigt förorenade av tungmetaller, organiska miljögifter och sotpartiklar Att använda skrubbrar är tillåtet, men när reglerna infördes var kunskapen kring vad de kunde få för miljöeffekter inte väl utvecklad.

Viktigt helhetsgrepp
Nu är det dags att ta ett helhetsgrepp om problemet, anser en grupp forskare inom miljö- och sjöfartsvetenskap. Att flytta problemen från luften till havet ger upphov till andra problem, och kan få allvarliga konsekvenser för havsmiljön. Forskarna pekar på att Östersjön redan är mycket ansträngt, och föroreningsgraden måste minska för att vi ska uppnå ett friskt ekosystem. Att öka föroreningarna i havsvattnet är inte acceptabelt. Men vad menas då med helhetsgrepp?
- Frågan måste upp på internationell nivå igen. Det som släpps ut ska vara rent, och det krävs en mycket större tydlighet och långsiktighet gentemot rederierna. Självklart måste hela miljöfrågan hanteras, säger Eva-Lotta Sundblad, vetenskaplig koordinator vid Havsmiljöinstitutet.

Dags för svenska åtgärder
I en del länder har hamnarna förbjudit att släppa ut tvättvattnet direkt i havet, men det har ännu inte skett i Sverige. I Göteborgs hamn har det diskuterats, men man har inte tagit beslut om förbud utan uppmanar istället till att inte använda open-loop-lösningar i hamnen.
- Ur havsmiljösynpunkt och baserat på kunskapsläget anser vi att det är dags för Sverige att agera i den här frågan och besluta om att förbjuda skrubbervatten i den svenska havsmiljön. Vi bör även arbeta för att liknande förbud införs inom Europa och globalt, säger Eva-Lotta Sundblad.