Det nödstopp för torskfiske som EU-kommissionen infört har väckt starka reaktioner från fiskerinäringen. För ett 20-tal fiskare som uteslutande försörjt sig på torsken i Östersjön beskrivs det som ett dråpslag, och det nya förslaget från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) riktas just till dessa – under resten av året ska de kunna ansöka om att bedriva fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist i Västerhavet.

– De driver ju frågan om att få ekonomisk ersättning, men det har även framförts önskemål om de ska kunna fiska något annat än torsk. För havskräfta är kvoterna idag lågt nyttjade och redskapet är selektivt med mycket begränsade bifångster, säger Patrik Persson, enhetschef för tillståndsenheten på Havs- och vattenmyndigheten.

Förslaget ska alltså ses som en form av kompensationsåtgärd. Endast två veckor har man avsatt för eventuella remissinstanser att yttra sig, och förslaget föreslås träda i kraft redan den 28 augusti. Något som fått flera forskare att reagera.

– Det har gått extremt snabbt, och man nämner inte alls miljöaspekterna, konstaterar Thomas Dahlgren, forskare på institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet.
– Det här handlar inte bara om kvoter, utan framför allt om den påverkan som bottentrålning har. Att använda så kallad rist, som det här är frågan om, är den bottentrålning som har störst påverkan på sedimentbottnar. Ett mer intensivt trålfiske i Västerhavet innebär att den större delen av faunan, alltså de hundratals arter som lever i de här miljöerna, påverkas negativt.

Thomas Dahlgren påpekar att såväl Länsstyrelsen som regeringen har uttalade ambitioner att minska bottentrålningen, vilket det nya förslaget alltså tycks gå stick i stäv mot. Men enligt Patrik Persson på HaV hör frågan om redskap inte hit.

– Det får man ju i så fall reda ut separat. Idag är bottentrålning med rist tillåtet och ett effektivt sätt att selektera ut oönskade bifångster. Om förslaget går igenom måste torskfiskarna från Östersjön få havskräfta omfördelad från andra fiskare. Det kommer att ske inom de kvoter som redan finns.

Senast den 21 augusti vill HaV ha in remissvar på förslaget, som föreslås träda i kraft den 28 augusti.