I en remiss till bland annat länsstyrelser och fiskets organisationer föreslår Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ändrade bestämmelser för laxfisket som ska möjliggöra en väl fungerande fiskerikontroll. Syftet är att värna Sveriges laxbestånd och säkerställa att kvoten inte överskrids.

– Genom förslaget till kvotfördelning och fisketider vill vi anpassa fångstens storlek i förhållande till storleken för de enskilda bestånden, säger Håkan Carlstrand, utredare på enheten för fiskereglering på HaV.

En viktig del i skyddet av laxbestånden och bevakning av fisket är den rapportering som yrkesfisket gör till HaV. Denna vill myndigheten nu utveckla för att förbättra kontrollerna och göra regelverket mer likvärdigt för yrkesfiskarna.

Trots att de svenska bestånden av lax har visat en positiv utveckling till följd av lägre fiskekvoter de senaste tio åren är flera fortsatt svaga. Många bestånd har även drabbats av ökad dödlighet.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 maj 2019.