Många städer har i dag ett kombinerade nät för avlopps- och dagvatten. Samtidigt har de stenlagda ytorna i städerna ökat, vilket minskar naturens förmåga att suga upp regnvatten. Det ökar risken för att avloppsnäten inte ska klara av att ta hand om allt vatten vid intensiva skyfall. Konsekvensen blir att orenat avloppsvatten med en hög näringshalt och andra skadliga ämnen rinner rakt ut i Östersjön.

Inom det EU-finansierade projektet Noah ska nio städer och sju lärosäten i Östersjöområdet nu samarbeta för att förebygga att avlopp svämmar över i samband med kraftiga regnoväder. Om alla städer skulle implementera de verktyg som projektet kommer att jobba med skulle mängden föroreningar som når Östersjöområdet kunna minska med ungefär 50 procent, enligt projektets beräkningar.

Projektet leds av Tallinns tekniska universitet i Estland. Sverige representeras av högskolan i Halmstad och Söderhamns kommun. I Söderhamns kommun ska bland annat teknik testas, som gör det möjligt att stoppa eller reglera flödet i avloppsnätet vid stora regnmängder. Projektet ska också ta fram ett verktyg som stadsplanerare ska kunna använda för att förebygga översvämningar.