Livsutrymmet krymper för många marina arter, bestånden minskar och allt fler kommer med på Artdatabankens rödlista. Samtidigt vet man alldeles för lite om många arter för att kunna göra en bedömning av deras utbredning och förekomst. Särskilt dålig är kännedomen om de marina ryggradslösa djuren.

Att skaffa mer kunskap med dagens metoder tar både tid och kostar pengar. Därför ska nu en grupp vid Högskolan i Skövde testa en metod där man använder så kallat environmental dna, e-dna, för att ta reda på mer om var hotade arter finns.

Metoden bygger på att alla djur lämnar ifrån sig dna i naturen genom exempelvis spillning, hudavlagringar och annat. Det räcker med litet vatten från ett område för att kunna se om dna från en viss art eller en djurgrupp finns på platsen. Metoden med e-dna fungerar också på djupt vatten, där det annars kan vara svårt att göra inventeringar.