Ett stort forskningsprojekt, Plant-Fish, har under flera år undersökt hur vegetation och rovfiskar hänger ihop, främst i grunda vågskyddade vikar i Östersjöns kustområden. Nu kommer resultaten från alla fältexperiment och undersökningar i snabb takt.

En studie visar att småbåtshamnar har en tydlig påverkan på både mängden växter och på artsammansättningen.
– Våra resultat visar att i vikar med många bryggor och mycket båttrafik påverkas bottenvegetationen i hela viken, inte bara nära bryggorna, säger Joakim Hansen från Stockholms universitets Östersjöcentrum. I vikar med endast ett fåtal bryggor såg vi inte några tydliga effekter, men i vikar med marinor var det mellan 40 och 80 procent mindre växtlighet än i områden utan båtar.

Undervattensängarna i grunda vikar är ett viktigt hem för många olika fiskar och andra smådjur, såsom snäckor, musslor, kräftdjur och insekter, och en viktig uppväxtmiljö för rovfiskar som gädda och abborre.
- I en av studierna visar vi just att ökad mängd bottenvegetation ökar antalet yngel av gädda och abborre, säger Joakim.

En annan studie visar att täta bestånd av undervattenväxter förbättrar växternas motståndskraft mot negativa effekter av både övergödning och minskat antal stora rovfiskar. Båda dessa kan leda till att mängden fintrådiga alger ökar vilket missgynnar bottenvegetationen.

- Täta växtbestånd kan förbättra ljusförhållandena genom att mer näring tas upp av de stora växterna. Det minskar mängden snabbväxande alger, menar Serena Donadi, forskare vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU.  Dessutom kan täta bestånd av vattenväxter minska vågrörelserna och stabilisera bottensedimenten, vilket förhindrar uppgrumling av partiklar.

Slutsatsen är att bevarandet av en riklig bottenvegetation är en nyckel för att få välmående grunda vikar med klart vatten där smådjur och unga fiskar kan växa upp.