- Det förvånade oss eftersom detta inte riktigt stämmer med bilden av att det är det småskaliga kustfisket som håller på att försvinna, säger Mikaela Bergenius, forskare vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) i ett pressmeddelande.

Rapporten, som tagits fram på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Vinnova, är tänkt som ett uppslagsverk för svenskt kust- och havsfiske. Den innehåller bland annat information om var, med vilka redskap och när olika arter fiskas, utvecklingen av fiskeflottan, fångster, utkast och landningsvärden.

Anledningen till att antalet stora fiskebåtar sjunkit beror dels på skrotningspremier, dels på införandet av överlåtbara fiskerätter. Den största minskningen står torskfisket för, där antalet torsktrålare och antalet båtar för torskfiske med passiva redskap sjunkit med vardera 60 procent.

89 procent av den fisk som landades under 2015 togs upp med trål. Den ekonomiskt viktigaste arten är sill/strömming, följt av havskräfta, skarpsill och nordhavsräka.

Rapporten innehåller även uppskattningar av utkast, alltså oönskade fångster som slängs tillbaka och inte landas. Mellan 2008 och 2015 kastades i genomsnitt 5 700 – 9 200 ton fisk och skaldjur över bord varje år. Volymmässigt är utkasten störst från trålfisket efter torsk i Östersjön följt av bottentrålfiske efter havskräfta och fisk på västkusten och i räkfisket. 2015 påbörjades en infasning av landningsskyldighet, som innebär att all fångst av arter som har en kvot inom EU ska tas ombord och landas i hamn.

- Baserat på dessa historiska data bedömer vi att de svenska hamnar där landningarna borde öka mest är de som tar emot merparten av fångsterna från torsktrålarna i Östersjön (Simrishamn och Karlskrona) och västkustens bottentrålfisken (Göteborg, Öckerö och Smögen m fl). Det är dessa fisken som historiskt sett haft störst utkast. Sammanlagt kan det handla om 9000 ton årligen av hittills outnyttjade fångster i Sverige. Den siffra kan dock bli lägre om fisket sker mer selektivt vilket är avsikten med landningsskyldigheten, säger Daniel Valentinsson, forskare vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) i pressmeddelandet.

Landningsskyldigheten ska vara fullt implementerad 2019.