Regeringen satsning "Rent hav" omfattar totalt 600 miljoner kronor under tre år. Av dessa ska cirka 180 miljoner kronor gå till skydd av marina områden. Som en del i detta arbete delar HaV nu ut 16 miljoner kronor som ska fördelas på 14 kustlänsstyrelse, där varje länsstyrelse får mellan 1-1,3 miljoner kronor.

Enligt Elisabeth Anderberg, utredare på enheten för biologisk mångfald och områdesskydd på HaV, ska cirka 11 miljoner kronor gå till administrativt stöd, bland annat till personal och utbildningar på kustlänsstyrelserna. Fem miljoner ska kunna användas för att kunna utveckla en adaptiv och ekosystembaserad förvaltning för marina skyddade områden. Det kan handla om att om att ta fram och sätta upp gemensamma mål för vad som behöver skyddas, hur mycket som behöver skyddas samt att kunna följa upp för att se om skyddet fungerat eller om det behövs fler eller andra åtgärder.

- Flera länsstyrelser pekade på resurs- och personalbrist som det största hindret i arbetet med marint områdesskydd. Även från HaV:s sida kommer vi att satsa fler resurser för att stärka samarbetet och kunna vara stöd och hjälp för länsstyrelserna i den här processen, säger Elisabeth Anderberg.