Sambandet mellan storleken på laxar och storleken på dess byten har studerats av forskare från institutionen för akvatiska resurser på SLU. Genom att studera data från årliga trålundersökningar efter bytesfisk ute till havs i Östersjön har de sett att laxens storlek påverkar vilka byten den kan äta, diet styrs därför av både sin egen och bytesfiskarnas storlek.

- Små laxars diet består främst av skarpsill, vilka inte blir större än cirka 15 centimeter. Större laxar äter däremot mer strömming, vilket också är en betydligt större bytesfisk, säger Philip Jacobson, huvudförfattare till studien och doktorand vid institutionen för akvatiska resurser på SLU.

Studien visar att storlekssambandet mellan laxen och dess byte även påverkar laxens kroppskondition, ett mått på laxens välmående.
- Förändringar i storleksstrukturen hos strömming och skarpsill kan alltså påverka hur laxen mår, vilket i sin tur kan påverka hur mycket avkomma en lax kan producera. Sådan kunskap är viktig för att förstå hur födotillgången till havs kan påverka mängden lax som olika laxälvar producerar varje år, säger Philip Jacobson.