Byggnation, hamnverksamhet och muddring är verksamheter som bidrar till ekonomisk tillväxt men de sker på bekostnad av naturvärden och kan dessutom leda till att viktiga funktioner i ekosystemet skadas. Förvaltningen saknar dock verktyg för att beräkna omfattningen av dessa skador och hur de ska kompenseras. En särskild utmaning är att den sammanlagda effekten av många mindre enskilda störningar är svår att överblicka ur ett helhetsperspektiv.

Projektet ECOCOA ska utveckla metoder som kan användas för att göra vårt nyttjande av kustekosystemenen långsiktigt hållbart. Så kallad ekologisk kompensation är ett verktyg för att minska förlusterna av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Sådana kompensationsåtgärder kan till exempel bestå av restaurering av skadade miljöer, skapande av nya livsmiljöer eller införande av långsiktigt skydd av naturområden.