Sedan 1970-talet har syrehalterna i Bottenhavets djupvatten sjunkit, och under de sista 20 åren har minskningen accelererat. Studier av långa tidsserier och modellanalyser utifrån miljöövervaknings- och forskningsdata pekar på att den största orsaken till de minskade syrehalterna är att vattentemperaturen stigit.

Andra delvis bidragande faktorer till minskande syrehalter är en ökning av löst organiskt kol i vattnet, samt tillflöde av syrefattigt och näringsrikt vatten från Egentliga Östersjön.
- Högre temperatur i vattnet och högre halt av löst organiskt kol påverkar troligen syrenivåerna negativt genom att öka respirationen, alltså syrekonsumtionen, hos till exempel plankton, säger Joakim Ahlgren, miljöanalytiker på Umeå marina forskningscentrum.

Studien, som presenteras i Havsmiljöinstitutets rapport "Orsaker till minskade syrehalter i Bottenhavet", är ett samarbete mellan Umeå universitet, Stockholms universitet och Göteborgs universitet.