Sälarna i Östersjön minskade under 1900-talet till nära utrotningens gräns, genom hård jakt och miljögifter som orsakade sterilitet. Sedan dess har sälarna återhämtat sig och blir långsamt allt fler. Även en annan stor fiskätare, skarven, har blivit mycket vanlig under de senaste decennierna.

Det har gett upphov till en stundtals laddad debatt kring frågan om ifall fåglar, sälar och människor konkurrerar om fisken. Fiskare, forskare, politiker och myndighetspersoner har höjt sina röster, men fakta i målet varit få.

Stockholms universitets Östersjöcentrum tog därför initiativ till en större studie med experter från flera olika håll. De sammanställde uppgifter om hur mycket fisk som fångas av säl, mink, utter, tumlare och sammantaget 21 olika fiskätande fåglar och jämförde detta med fångster från både yrkes- och fritidsfiske. Forskarna påpekar att det delvis är granska grova uppskattningar, men att det ändå kan understödja en mer faktabaserad diskussion.

De i särklass viktigaste fiskätande däggdjuren är sälarna. Även om dessa är bjässar jämfört med fåglarna, så är de senare många fler, och fåglarna, framför allt skarven, äter tillsammans lika mycket fisk som sälarna. De verkar inte ha stora effekter på havsfisket av strömming, skarpsill och torsk, men däremot på många kustnära bestånd och arter enligt denna studie.

Finska forskare har ifrågasatt resultaten, och menar att dylika grova och vilseledande analyser bara spär på konflikten.

Värt att notera är också att människan fångar drygt tre gånger så mycket fisk som fåglar och sälar tillsammans.