Kustzonsförvaltare världen runt brottas med både kollapsade bestånd av kustnära rovfiskar, och förluster av den bottenvegetation som utgör livsmiljön för fisk och smådjur. Forskningsprojektet Plantfish har sedan 2014 undersökt om och hur vegetation och rovfisk påverkar varandra. Nu börjar resultaten bli klara och visar ett starkt samband mellan rovfisk, bottenväxter och vattenkvalitet.

– Vi har visat att rovfisk motverkar negativa effekter av övergödning i Östersjöns kustområden. Ju mer rovfisk, desto mindre fintrådiga alger, vilket ger friskare vegetation och bättre vattenkvalitet, säger Serena Donadi från SLUAqua som deltagit i projektet.

Dessutom visar forskningen att den positiva effekten av undervattensväxterna på vattenkvaliteten är lika stark som den negativa effekten av övergödning.

– Vattnet blir klarare när växterna tar upp näring och konkurrerar ut växtplankton i vattnet. Täta växtsamhällen av tång och nate saktar också ned vattenrörelsen vilket gör att sedimentpartiklar sjunker till bottnen, även detta gör att vattnet klarnar, säger Åsa Nilsson Austin från Stockholms universitet, en annan av de många forskare som deltagit i projektet.

Så här gör man
– Vill man förbättra miljön i en vik så ska man alltså gynna livskraftiga och täta bestånd av bottenväxter, säger Johan Eklöf från Stockholms universitet som lett det treåriga projektet. Mycket växtlighet gynnar också rovfiskbestånden, i en positiv spiral.
– Det innebär att läckage av övergödande ämnen till vikarna måste fortsätta att minska, men även att muddring och andra aktiviteter som förstör växtligheten på botten måste undvikas.

– De svåraste områdena att förvalta är kanske de där både vegetation och fisk redan har slagits ut. Där är det viktigt undersöka vad som förhindrar återhämtningen, och vilka möjligheter som finns att vända utvecklingen. Ett lovande exempel är projektet 'Levande kust', som visat att fällning av den fosfor som finns i bottnarna kanske kan hjälpa ekosystemet på traven, om det är övergödning som är boven i dramat, avslutar Johan Eklöf.