Den koldioxid som människan släpper ut i atmosfären fångas till stor del upp i haven. Haven renar med andra ord atmosfären från koldioxid, vilket mildrar effekterna av utsläppen. Men denna process har också ett pris, i form av att havsvattnets kemi förändras.

Forskarna är överens om att havsförsurningen kommer att ha en stor påverkan på marina arter och ekosystem om utsläppen av koldioxid inte minskas radikalt. Det har dock hittills varit svårt att visa på samstämmiga resultat. Djur av samma art har inte reagerat på likartat sätt då de utsatts för de koldioxidnivåer som man förväntar sig i framtida scenarier. Detta har förbryllat forskarna.

Problemet verkar ha varit att de flesta experimenten som utförts har utgått från en grundnivå på koldioxid som motsvarar den i de öppna haven. Jämfört med kustområdena är variationen i öppet hav mindre. Djur som lever i kustregioner utsätts för stora variationer i mängden koldioxid i vattnet, och har i varierande grad också anpassat sig efter denna variation. Det kan göra jämförelserna felaktiga. En grupp forskare har nu utvecklat en metod som genom ett utarbetat index kan ta hänsyn till vilka nivåer och vilken variation i koldioxidhalt som djuren utsätts för. Genom att ta med detta i beräkningen blir resultaten mycket mer samstämmiga.

Sam Dupont är forskare vid Göteborgs universitet, och är en av forskarna som utvecklat det nya indexet. Han berättar att den nya metoden kommer att göra att man bättre kan särskilja vad som verkligen är en effekt av havsförsurning.

- I vissa fall kan effekterna ha överskattats, och i vissa fall har de underskattats. Genom att använda indexet i beräkningarna får vi bättre förutsättningar att förstå förloppen i haven och att använda den stora mängd data som nu kommer fram inom forskningen. I slutändan ger det större förutsättningar att kunna arbeta för en bättre förvaltning av havet och vara förberedda på framtida förändringar.

Studien visar att många djurarter som lever i kustområden har en förmåga att hantera stora variationer i koldioxid.

- I områden med naturligt lågt pH i vattnet har organismerna haft lång tid på sig att anpassa sig efter de surare förhållandena. Problemet nu är att förändringarna går så snabbt, och vi är osäkra på om anpassningsförmågan kommer att räcka till. Det kan också vara så att djur som idag är anpassade till surare förhållanden kan ha nått gränsen för vad de kan tåla. När förhållandena blir ännu surare kan de få problem, säger Sam.

Resultaten från studien visar på vikten av att känna till vilken miljö de djur som man gör experiment med kommer från.

- Det kräver naturligtvis en mer komplex försöksuppställning, säger Sam. Men resultaten blir mer tillförlitliga, och den viktiga forskningen kring havsförsurning blir mer samstämmig. Det gör också forskningen ännu mer spännande och inspirerande, avslutar Sam.