Ökande temperaturer, försurning, låga syrehalter och minskande produktion av fisk. Effekterna på havens ekosystem är många, och den kombinerade effekten kan förändra havens ekosystem radikalt. När miljön förändras kan de organismer som lever där antingen flytta, anpassa sig eller dö. Organismerna har ofta en stor naturlig förmåga att anpassa sig till nya förhållanden, eftersom miljön är föränderlig. Problemet med klimatförändringarna är att förändringarna går så snabbt, och bara åt ett håll.

De djur och växter som lever i tropiska hav har inte lika stor anpassningsförmåga som de som lever i miljöer där förhållandena varierar mer under och mellan år. Därför kan dessa områden drabbas hårt av de snabba klimatförändringarna. Arktiska områden är också mycket känsliga för klimatförändringar, och de organismer som lever där har inte möjligheten att flytta till kallare områden när temperaturen ökar.

Många studier visar på negativa effekter av enskilda variabler, såsom lägre pH eller stigande temperaturer. En grupp forskare har nu undersökt kombinationseffekten av en rad olika variabler som förändras som en effekt av klimatförändringarna. De visar att kombinationseffekten ofta blir större än summan av de enskilda effekterna. En viktig slutsats de dragit är också att åtgärder kommer att ha effekt. Om vi lyckas mildra klimatförändringarna kommer det visa sig i betydligt mildare påverkan på världshavens ekosystem.