EU-kommissionen har sammanställt kunskap om de olika havsmiljöer eller habitat som finns och bedömt hur stor risken är för att habitat ska försvinna eller förstöras.
Risken bedöms vara störst för habitat som är mycket ovanliga och eller naturtyper som har förändrats eller minskat kraftigt i utbredning. Rödlistan pekar alltså ut habitat som kan behöva extra skydd och hänsyn och beskriver även vad som är de största hoten idag.

  - När det gäller undervattensmiljön längs Sveriges kuster så pekas ålgräsängar på västkusten ut som det allra mest hotade habitatet, berättar Sofia Wikström från Stockholms universitet som deltagit i arbetet med rödlistan. Bedömningen bygger på att ålgräsängarna minskade kraftigt i utbredning under 1900-talet och fortsätter att minska. Många av de andra hotade habitaten är knutna till djupa mjuka bottnar, som är kraftigt påverkade av bottentrålning, och i östersjöns fall även av syrebrist.

  - Något som var väldigt tydligt i arbetet med rödlistningen av de marina habitaten var hur mycket kunskap som saknas, berättar Sofia.
- För många av habitaten finns inga historiska data som visar hur vanliga de har varit. Ofta vet vi att habitat har förändrats eller förstörts på vissa platser men vet inte hur det ser ut i största delen av havet. Därför är det glädjande att det pågår mycket arbete just nu för att kartlägga och övervaka undervattensmiljön, det kommer att ge ett bättre underlag för framtida rödlistor.