Stranderosion sker huvudsakligen vid högvatten i kombination med starka vågor, oftast i samband med stormar under höst och vinter. Stora värden, såväl byggnader och anläggningar som värdefulla naturområden hotas. För att bedöma erosionskänsligheten längs stränderna behövs kunskap om strandzonens geologi och de processer som påverkar stränderna. SGU har kartlagt områdena runt Skånes havsstränder, på havsbotten och på land, för att få ett bättre geologiskt underlag för sådana bedömningar. "Metodiken kan användas för de flesta kusttyper i Sverige", säger Kärstin Malmberg Persson, statsgeolog på SGU. "Vi planerar att fortsätta med liknande undersökningar i andra områden där stranderosion är eller kan förväntas bli ett problem, bland annat i Halland och i delar av Blekinge."