"Vattenmyndigheterna är nöjda med att prövningen är klar", säger Joakim Kruse, vattenvårdsdirektör i Bottenhavets vattendistrikt. "Nu har regeringen tydliggjort vikten av åtgärdsprogrammen och dess genomförande, och Sverige kommer nu att ha åtgärdsprogram som är politiskt förankrade på högsta nivå. Det ger svensk vattenförvaltning bra och nödvändiga förutsättningar för det fortsatta åtgärdsarbetet." Vattenmyndigheterna ska nu revidera åtgärdsprogrammen för perioden 2017-2021, innan programmen sedan beslutas och rapporteras in till EU. Regeringen betonar att genomförandet av vattenförvaltningens åtgärdsprogram även är av stor betydelse för att nå flera av de svenska miljökvalitetsmålen. Målet är att vattendelegationerna ska fatta sina beslut i december i år. Regeringens prövning innebär i praktiken att inga nya krav kommer att ställas på jordbruket, utan en rad frivilliga åtgärder kommer att erbjudas inom ramen för landsbygdsprogrammet. "Detta ställer stora krav på jordbruket att lantbrukarna går in i landsbygdsprogrammet och genomför åtgärderna som de då får betalt för. Flera av åtgärderna behöver genomföras i stor omfattning", säger Annika Svanbäck, forskare vid Baltic Eye vid Stockholms universitets östersjöcentrum.