Forskarna gjorde försök i havsvatten med musslan Perna viridis och simulerade olika scenarier för klimatförändringar. Skadliga bakterier och giftproducerande dinoflagellater tillsattes. I försöken hittades samspel mellan klimatförändringarna, de giftiga algerna och musslorna. Exempelvis så blev musslorna betydligt giftigare när de utsattes för både högre temperatur och lägre salthalt. Resultaten kan få betydande konsekvenser för odling av fisk och skaldjur, inte bara i tropiska vatten utan även i svenska vatten.