Stora mängder fosfor har under det senaste århundradet runnit ut i östersjön och lagrats i bottensedimenten. Det har skapat en enorm fosforbank som nu läcker ut i havsvattnet. Om fosforn i sedimenten kommer i kontakt med syrerikt vatten bildas en kemisk förening som inte är löslig i vatten. Det bildas då en fällning som algerna inte kan ta upp, och mängden övergödande fosfor i vattnet minskar. Forskare har i mindre skala testat att pumpa syrerikt vatten ner till djupa sediment, för att skapa den kemiska reaktion som binder fosforn. Havs- och vattenmyndigheten tycker att det är dags att testa metoden mer storskaligt, och finansierar därför ett projekt som ska ledas av forskare från Göteborgs universitet. En miljon kronor har avsatts för undersökningen.