Att göra beräkningar av de näringsutsläppen till östersjön är ett omfattande arbete, och stora mängder data bearbetas. Resultaten visar hur mycket kväve och fosfor som släpps ut till sjöar och vattendrag och hur mycket som till slut når havet. Genom att använda effektivare och bättre beräkningsmetoder kan Sverige nu ge en säkrare bild av läget än tidigare. De mänskliga utsläppen kommer framförallt från jordbruk, kommunala reningsverk, industrier, atmosfären och enskilda avlopp. De senaste siffrorna visar glädjande nog att utsläppen av fosfor från jordbruket blivit lägre.