Under 2013 togs sedimentprover längs kusten i Stockholms län samt i östra Mälaren. Resultaten visar på förekomster av höga till mycket höga halter av flera giftiga ämnen, bland annat kvicksilver, kadmium, bly, PCB och TBT. Generellt är halterna högst in mot centrala Stockholm. Jämfört med tidigare provtagningar har halterna av PCB, TBT och nonylfenol sjunkit på många platser, medan koppar och PBDE tenderar att öka.