Fisk som fångas i närheten av centrala Stockholm innehåller höga halter av miljögifter, medan halterna i fisk fångad längre ut i skärgården och västerut i Mälaren är halterna låga. Det visar en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet. även den ökade användningen av läkemedel i samhället märks i studien. I nästan hälften av alla fiskar som samlades in utanför ett reningsverksutsläpp hittade forskarna läkemedelsrester.