Stora områden torrläggs genom att vallar byggs längs Kinas kust i takt med att industrier och hamnar bygger ut sina verksamheter. Dessa kustområden utgör endast 13 procent av Kinas landareal, men i takt med att ekonomin växer tas allt fler av dessa områden i anspråk. Forskare menar att Kinas nya havsvallar utgör ett hot mot fågellivet i våtmarkerna, fisket och den biologiska mångfalden i havet.