Det finns tydliga geografiska skillnader i koncentrationer av dioxiner, dibensofuraner och dioxinlika PCB:er längs den svenska kusten från Bottenviken ner till norra Egentliga Östersjön. En övervägande del av kuststräckan vid´sar dioxinkoncentrationer över det tillåtna gränsvärdet. De högsta halterna återfinns i Bottenhavet.