Marina bakterier är den vanligaste typen av organism i havet och återfinns i alla marina ekosystem. Där har de en mycket viktig funktion som nedbrytare av organiskt material och spelar en avgörande roll för flödet av energi och näringsämnen. Men vi saknar kunskap om hur bakterier reagerar på miljöförändringar i haven. De molekylära mekanismerna för omsättningen av organiskt material från olika källor är helt enkelt inte tillräckligt kända.

Min doktorsavhandling var en del av projektet BLUEPRINT (https://blueprint-project.org/) vars syfte var att etablera ett tillförlitligt sätt att härleda miljöstatusen i Östersjön med hjälp av indikatorer som exempelvis biologisk mångfald och genetiska data från marina mikroorganismer.

I avhandlingen har jag med hjälp av modellbakterier och naturliga bakteriesamhällen undersökt hur marina bakterier svarar på miljöförändringar genom att kombinera metoder inom klassisk mikrobiologi och moderna molekylärbiologiska verktyg. Det övergripande syftet var att få en bättre förståelse för hur bakterier svarar på förändringar i miljön som exempelvis havsförsurning, organiska föroreningar, tillflöde av näringsämnen från land samt organiskt kol utsöndrat av växtplankton.

Jag kunde visa att marina bakterier tydligt reagerar på skiftande miljöfaktorer genom att ändra hur de uttrycker sina gener. Det här är ett viktigt steg för att kunna använda bakterier som en värdefull sensor och miljöindikator.