Rapporten bidrar till utvecklingen av indikatorer som kan beskriva förekomsten och introduktion av främmande arter i den marina miljön. Antalet främmande arter i havet väntas öka på grund av globaliseringen. Bedömningen tar sin utgångspunkt i om arten är ny i våra vatten och vilken eventuell skada den kan innebära. Forskningen är ett stöd för Havs och vattenmyndighetens arbete med att utveckla indikatorer för havsmiljödirektivet. Rapporten är ett av fyra projekt inom forskningssatsningen God miljöstatus i Sveriges marina vatten och visar på indikatorer för främmande arter i marin miljö – svårigheter och möjligheter.