Under de senaste 10 åren har länsstyrelsen låtit genomföra flera olika marina inventeringar, för att öka kunskapen om de kustnära miljöerna. I den här rapporten presenterar vi en analys av marina naturvärden i områden där aktuell data över vegetation och fisk funnits tillgänglig. Analysen bygger på en metod som under 2016-2017 utarbetats för att bl a användas inom det nationella arbetet med grön infrastruktur. För att långsiktigt bevara och utveckla naturmiljöer som särskilt stora värden för djur- och växtarter kan biotopskydd vara ett verktyg, och kan inrättas av både länsstyrelse och kommuner. Vi belyser detta i rapporten, som en möjlighet i vår gemensamma långsiktiga förvaltning av dessa miljöer.