De två stora byggprojekt som SKB planerar i Forsmark kommer att innebära omfattande sprängningar av berg. Det har väckt frågan om kväveutsläpp från sprängmedelsrester, och hur stor påverkan det kan få på Öregrundsgrepen. Den frågan har utretts grundligt, vilket lett till nya insikter om hur havsområdet fungerar