I studien har forskare från IVL analyserat kostnadseffektiviteten av två potentiella styrmedel riktade mot att minska utsläppen av kväveoxider (NOx) från sjöfarteninom Östersjön och Nordsjön. Kväveutsläppsområdet, på engelska NOx Emission Control Area (NECA), handlar om att i ett område införa strängare utsläppskrav för fartyg som byggs efter 2021. Ett system med NOx-skatt och fond innebär att skatteintäkterna skickas tillbaka till rederier som ett ekonomiskt stöd för att installera reningstekniker på fartyg byggda före 2021. På det sättet kan NOx-utsläppen från stora delar av fartygsflottan minska på kort tid.