På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten sammanställdes kunskap om effekten av de åtgärder motväxtnäringsläckage från jordbruket som följer av befintliga regelverk. Miljöregelverket har bidragit till att minska näringsläckaget även om det skiljer mycket mellan regler. Men det är svårt eller omöjligt att separera effekten av rådgivning från reglers effekt eftersom båda verkat samtidigt. Det framkommer i denna rapport som för framtiden rekommenderar mer gårdsanpassade än generella åtgärder.