Människor är beroende av hav och kuster och dess resurser för sin överlevnad och sitt välbefinnande. Kustekosystemen i Norden bidrar med en mängd stödjande, reglerande och kulturella ekosystemtjänster till befolkningen. I denna studie har dessa tjänster värderats genom utvalda exempel, och tillämpningar för förvaltningen av kustekosystemen utarbetats. Områden med kunskapsbrist har identifierats, och förslag på behov av fortsatt arbete kring dessa frågor föreslås.