Fyra områden på svensk havsbotten har identifierats som möjliga för uttag av marin sand och grus för tre svenska regioner. De är Sandflyttan, Sandhammar bank och Klippbanken i södra Östersjön, samt delar av Svalans/Falkens grund i Bottenviken.

De mest aktuella områdena för användning av marin sand och grus är Stockholm-Mälardalen, sydvästra Skåne och Göteborgs- Västra Götalandsregionen. Dessa kustnära regioner har en stor förbrukning av naturgrus, men samtidigt små och viktiga tillgångar av naturgrus på land, med en fortsatt expansiv utveckling av byggsektorn. För dessa regioner kan marin sand och grus utgöra ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart alternativ till naturgrus på land.

SGU och HaV har tagit fram ett kunskapsunderlag för att säkerställa att eventuella uttag av marin sand och grus i Sverige är långsiktigt hållbara. Underlaget ska också kunna utgöra en del i planeringen av den lokala och regionala materialförsörjningen. Graden av miljöeffekt vid marin sandtäktsverksamhet beror på lokala fysiska och biologiska förhållanden, och är inte väl känd i svenskt vatten. Om sådan verksamhet inleds i Sverige föreslås därför att uttag påbörjas i mindre skala.