Denna rapport om uppmätta halter av miljöföroreningar i havet kring Hanöbukten visar bland annat på höga halter av organiska föroreningar och metaller på vissa platser, till exempel i sediment kring Karlskrona och Ronnebyfjärden. Rapporten är en del av ett regeringsuppdrag till Havs- och vattenmyndigheten med anledning av de miljöproblem, såsom skador på fisk, som uppmärksammats i Hanöbukten.