Rapporten sammanfattar fem års internationellt och tvärvetenskapligt arbete med att förstå och förklara de omfattande förändringar som redan är påtagliga i Arktis. Ekosystemen i Arktis är hotade i grunden av klimatförändringar och annan mänsklig påverkan. Rapporten identifierar 19 olika tröskelvärden som kan eller redan har förändrat ekosystemen på land och i vattnet, och som påverkar alla dem som lever i området. Resultaten understryker behovet av ett ökat samarbete kring Arktis, för att både kunna ta itu med de orsaker som driver på själva förändringarna i Arktis och för att kunna stärka motståndskraften hos de arktiska samhällena.