Slutsatserna i tidigare rapporter har stärkts genom det fortsatta arbetet under 2015. Kompletterande ekotoxikologiska experiment avseende toleransutveckling mot PAH:er i meiofauna och mikroorganismsamhällen genomfördes i en fältstudie i Brofjorden. Huvudslutsatserna från detta arbete är att totalanalyser av PAH:er bör inkludera alkylerade PAH:er, samt att exponering för PAH:er över tid kan leda till toleransutveckling hos ammoniumoxiderande bakterier, på bekostnad av deras förmåga att utföra ekosystemtjänsten nitrifikation.