SGU har nu färdigställt arbetet med att kartlägga stranderosionen längs Skånes kust. Resultatet, som visas i form av digitala kartvisare på SGUs webbplats och denna slutrapport, är en beskrivning av processerna och förutsättningarna för erosion både på land och havsbotten. I kartvisaren finns också en prognos för hur erosionsförhållandena kan antas bli vid en framtida höjd havsnivå.