Rapporten ger en detaljerad vägledning för restaurering av ålgräs och tar upp alla viktiga steg i restaureringsprocessen, från utvärdering och val av lokaler, samråd och tillstånd, skörd och plantering, till övervakning och utvärdering av resultaten. Metodiken är i första hand utvecklad för Västerhavsområdet, men delar kan också vara tillämpbara i Östersjön efter att metoderna undersökts där. Rapporten har tagits fram inom ramarna för det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Zorro, Zostera restoration, vid Göteborgs universitet, på uppdrag av och i samverkan med HaV och Länsstyrelsen i Västra Götaland.