Inom landsbygdsprogrammet finns flera miljöstöd med syfte att minska näringsläckage från lantbruket. Men vissa av stöden får motsatt effekt och leder istället till att läckaget öka. Miljöstödet för anläggning och restaurering av våtmarker visade sig vara mest effektivt för att minska näringsläckage från lantbruket. Även stöden för fånggröda och vårbearbetning, miljöskyddsåtgärder och värdefulla kulturmiljöer minskar näringsläckaget, medan stöden för skyddszoner, ekologisk produktion och naturbetesmarker istället ökar näringsläckaget, enligt rapporten.