EU:s åtgärder för att minska föroreningar orsakade av näringsämnen i Östersjön har endast haft begränsad effekt enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. Revisorerna konstaterade att medlemsstaternas planer saknar ambition och lämpliga indikatorer. Investeringar i infrastruktur för avloppsvatten har endast varit delvis ändamålsenliga, jordbruksåtgärderna står inte i proportion till problemets omfattning och mervärdet i EU:s strategi för Östersjön är svårt att bedöma.