I en ny rapport från Länsstyrelsen uppskattas hur stora delar av länets kuststräckor som riskerar erosionsskador orsakade av vågsvall från större båtar. Resultaten ger en första indikation på omfattningen av potentiellt påverkade strandlinjer och utgör ett första försök att klassa hydromorfologi i länets kustvatten enligt vattendirektivet. Rapporten bygger på modeller för att beräkna risken för erosion som orsakas av svallvågor på ytan och från så kallade avsänkningsvärden (effekten som uppstår då fartyg pressar undan vattnet framför sig innan vattnet återvänder när fartyget har passerat). Även erosion på grund av naturliga vågor har beaktats.