Avhandlingen undersöker effekterna av ”hoppande gener” i cyanobakterier. Gener som förflyttar sig mellan olika platser i en bakteries arvsmassa orsakar förändringar som kan vara både skadliga och nyttiga för bakterien. I avhandlingen undersöks hoppande gener dels i symbiotiska bakterier, dels i bakterier från Östersjön. I båda dessa miljöer har bakterier varit tvungna att anpassa sig till nya miljöer, antingen till en värdorganism eller till Östersjöns brackvattenmiljö. Hoppande gener kan underlätta anpassningen till nya miljöer, och därför hittades de i betydligt större mängder i nyblivna symbiotiska bakterier och i bakterier från Östersjön.