I denna rapport redovisas ett uppdrag som Jordbruksverket beställt med syfte att visa vilken effekt våtmarker har för att minska transporten av fosfor och kväve till sjöar, vattendrag och hav från jordbruk. Studien visar att våtmarker fångar näring, särskilt fosfor, i större utsträckning än man tidigare trott. Enligt de modeller som tagits fram i studien har våtmarkerna minskat den årliga transporten av fosfor och kväve till havet med 18 ton fosfor och 170 ton kväve. Det motsvarar 1,9 respektive 0,5 procent av den totala transporten från jordbruksmark.