I denna rapport redovisas ett uppdrag som Jordbruksverket beställt med syfte att visa vilken effekt våtmarker har för att minska transporten av fosfor och kväve till sjöar, vattendrag och hav från jordbruk. Rapporten har tagits fram av Stefan Weisner vid Högskolan i Halmstad och Karin Johannesson och Karin Tonderski vid Linköpings Universitet på uppdrag av Jordbruksverket. Länsstyrelserna och Jordbruksverket har levererat ett dataunderlag för våtmarker inom landsbygdsprogrammet.