Övergödningen är en av de allvarligaste miljöproblemen i Östersjön och den påverkar de vegetationsklädda bottnarna utmed kusten negativt. En effekt av övergödningen är att mängden fintrådiga alger och antalet plankton ökar, vilket leder till att siktdjupet minskar och djuputbredningen av bottenvegetationen minskar. Bottenvegetationens utbredning ger oss en indikation på hur havet mår, och växterna utgör samtidigt en viktig livsmiljö för havets smådjur samt kustens fiskebestånd. Rapporten innehåller resultat från undersökning av vegetationsklädda bottnar belägna i Södermanlands innerskärgård.