Bakterier i havet spelar en nyckelroll i ekosystemet genom konsumtion av organiskt kol som för energi högre upp i näringskedjan. Trots det vet vi fortfarande mycket lite om bakteriernas säsongsmönster, rumsliga fördelning och känslighet för klimatförändringar. Målet med denna avhandling var att undersöka hur specifika populationers dynamik och ekosystemfunktion påverkas av naturliga eller klimatorsakade förändringar i havsmiljön. Sammanfattningsvis visar Markus Lindh att vissa nya bakteriepopulationer kan etablera sig och ersätta andra samtidigt som andra populationer anpassar sin livsstrategi och ekologi till förändringar i havsmiljön. Han visar också vikten av regionala effekter, d.v.s. kolonisation och utdöende, för bakteriesamhällets struktur. Denna avhandling poängterar därmed betydelsen av att koppla studier av ekologiska mekanismer till både rumsliga och temporala spridningsmönster hos bakterier och till populationers kapacitet att svara på och anpassa sig till förändringar i havsmiljön.